คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ปณ.38 ปณฝ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-446728 โทรสาร 074-558866 E-mail : agro_pr@group.psu.ac.th