คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส

 มาตราฐาน 5ส สำนักงาน 

 มาตราฐาน 5ส ห้องปฏิบัติการ

Big Claning DAY

แบ่งกลุ่มพัฒนาพื้นที่ทั่วบริเวณคณะฯ วันที่ 28 ต.ค 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ดูภาพกิจกรรม

สุขลักษณะกับการทำงานอย่างมี "สุข"

วิทยากร คุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ ผช.คณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. วันที่ 10 พ.ย 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Coworking Space

ดูภาพกิจกรรม