สัญลักษณ์คณะ

logo agro

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์

สีประจำคณะ

สีชมพู กลีบบัวหลวง (รหัสสี M90Y10C20)

ดอกไม้ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดอกบัวหลวง

หนังสือ

สื่อการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และงานวิจัย

ฟันเฟือง

สื่อถึงการขับเคลื่อนทางด้านอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ความหมายของตราสัญลักษณ์

          เป็นการสื่อถึงบทบาทของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์อันเป็นหนึ่งเดียว

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account