.

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค)

              คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค) และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.ณรงฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยกำหนดความร่วมมือกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ (การเรียนการสอน) ด้านงานวิจัย และด้านพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์กรระหว่างกันเพื่อกำหนดทิศทางร่วมมือและการขับเคลื่อนตาม MOU ต่อไป

2020022001

2020022002

2020022003

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account