.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Foresight & Design Thinking การออกแบบหลักสูตรของอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต

              สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Foresight & Design Thinking การออกแบบหลักสูตรของอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต เพื่อให้หลักสูตรปรับปรุงเป็นไปตาม OBE (Outcome-Based Education) และต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น คณะได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Foresight & Design Thinking โดยให้คณาอาจารย์ บุคลากรในคณะฯและคณะเครือข่าย ได้มาร่วมแสดงแนวคิด เพื่อการออกแบบหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตให้มีความชัดเจนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย ๒๒๐๒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยมีทีมวิทยากรมากประสบการณ์ทั้ง 3 ท่าน มาแนะแนวทางให้ความรู้และจัด Workshop 

             1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

             2.ดร. ชาญชัย ไวเมลืองอรเอก ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

             3.คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร

2020030301 resize

2020030302 resize

2020030303 resize

2020030304 resize

2020030305 resize

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account