.

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จ.ชุมพร

             เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยท่านคณบดี รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ พร้อมทีมบริหาร เดินทางร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จ.ชุมพร มีคุณไพโรจน์ ยางทอง รองประธานสายงานปฏิบัติการ เป็นผู้ลงนามร่วมกับคณะฯ ในครั้งนี้

             คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคํญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตกำลังคนให้มีทักษะ ความสามารถ สอดคล้องกับภาระกิจของสถานประกอบการ ซึ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แบบ Work Integrated Learning.

2020030501

2020030502

2020030503

2020030504

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account