.

ม.อ. จับมือจังหวัดกระบี่ ชู Krabi Gastronomy: มรกตแห่งอันดามัน

2020092101

                     รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการ Gastronomy Tourism: Krabi Gastronomy และทีมงาน ได้ประชุมร่วมกลุ่ม (Focus Group) ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อโครงการ Gastronomy Tourism: Krabi Gastronomy “กระบี่-มรกตแห่งอันดามัน” โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมประชุม เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาอาหารที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดกระบี่ ตอบสนองความต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยผ่านกิจกรรมในแต่ละโครงการย่อยของโครงการ Krabi Gastronomy

 

                     ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นรายละเอียดกิจกรรมของงานโครงการฯ ให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ ตลอดจนเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงานในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Krabi Gastronomy จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่เกาะศรีบอยา 2) บริษัท ศิริคุณ กระบี่ จำกัด และ 3) โครงการอาหารพื้นบ้านใต้อย่างมีคุณภาพ ต.คลองขนาน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อเป็นการรับทราบ และรวบรวมข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ Krabi Gastronomy ในพื้นที่เป้าหมาย

    

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account