.

ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ระหว่าง ม.อ. กับ CPF

               ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนาม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร” ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ CPF เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจภาคเกษตร (Young Agribusiness Entrepreneurs) โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มอ. และ CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภา มอ., คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก CPF ร่วมด้วย ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

                ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มอ. ระบุว่า มอ. มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตคุณภาพของภาคเกษตร และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้นักศึกษามาโดยตลอด ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลกอย่าง CPF ได้ร่วมสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย ส่งทั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน ตลอดจนมีสถานที่จริงให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก

                "โครงการความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ระหว่าง มอ. และ CPF เป็นการยกระดับการศึกษาของไทยโดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจริง ประสบการณ์จริงของภาคธุรกิจ มาถ่ายทอดผ่านการเรียนการสอนและการลงมือปฏิบัติของนักศึกษา มั่นใจว่าทุกคนที่ผ่านโครงการนี้จะมีความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการภาคเกษตรได้” ผศ.ดร.นิวัติ กล่าว

                การลงนามครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ โดยมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้หลักช่วยส่งเสริมการสร้างศักยภาพเยาวชน เน้นการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในการสร้างฐานทางเศรษฐกิจ บูรณาการความรู้เชิงปฏิบัติ ซึ่งความร่วมมือกับ CPF เป็นก้าวที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินมาตลอดคือ เรื่อง food security job security และ health security ซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็ง

                ด้าน CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เปิดเผยว่า CPF เป็นผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่มีห่วงโซ่การผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่ Feed-Farm-Food ไปจนถึง Retail โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” และมีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย โดยล่าสุดได้ร่วมกับภาคการศึกษาที่มีความแข็งแกร่งในด้านเกษตรครบวงจรเช่นเดียวกันอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงเกษตร ด้านการวิจัยพัฒนาในทุกส่วนงานของธุรกิจเกษตรครบวงจร ทั้ง Feed- Farm และ Food ครอบคลุมทั้งสัตว์บกและสัตวน้ำ ตลอดจนพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไปจนถึงการเพิ่มพูนทักษะการเป็นเจ้าของกิจการด้านการเกษตร หรือ Young Agribusiness Entrepreneurs เพื่อมุ่งสร้างเยาวชนภาคเกษตรตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และการบ่มเพาะความพร้อมในการเป็นเจ้าของกิจการภาคเกษตรของเยาวชน

                 “CPF เป็น Good Corporate Citizen ดำเนินธุรกิจด้วยปรัชญา 3 ประโยชน์ ครั้งนี้ก็เช่นกัน เรานำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจริง มาถ่ายทอดสู่นักศึกษา มอ. ในสายที่สนใจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร เพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาการศึกษาและสร้างเยาวชนคุณภาพตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่ประเทศของเรา” CPF คุณประสิทธิ์ กล่าว

                  โครงการดังกล่าวมีการออกแบบกรอบการทำงานและจัดตั้งคณะทำงาน หรือ Work Stream อย่างเป็นระบบใน 3 ด้าน คือ 1.ด้านการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบหลักสูตรรูปแบบใหม่ชื่อ Young Agri-business Entrepreneurs ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้จากผู้ชำนาญการในแต่ละด้านของ CPF 2.ด้านการพัฒนาการวิจัย โดยต่อยอดจากการวิจัย จัดทำโครงการต่อเนื่องในด้านอาหารและอาหารสัตว์ เช่น โครงการไก่เบตงครบวงจร แพะเนื้อ แพะนม ข้าวโพด ทุเรียน มังคุด และกาแฟ เป็นต้น และ 3.ด้านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ CPF in your Area ที่นำโมเดลธุรกิจห้าดาวให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ภายในรั้วมหาวิทยาลัย และการจัด Alumni Panelist เพื่อนำผู้บริหาร CPF ที่เป็นศิษย์เก่า ร่วมให้ความรู้หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ตลอดจนการจัดวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นความเชี่ยวชาญของ CPF เช่น ด้านเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมไอที และด้านธุรกิจ

2021031701

2021031702

2021031703

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account