.

การประเมินคุณภาพการศึกษา “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8”

logoedpex     logo agro edpex

 

        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ใน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตรวจเยี่ยมผ่านการประชุมแบบ Site Visit online

        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะฯ นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบไปด้วย

รองศาสตราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา                     ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล              กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์                 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์            กรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จาก สป.อว.

นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต

เจ้าหน้าที่ สป.อว.

นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์

นางสาวมนัสวี เชียะไชย

anan

รองศาสตราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา

somjai

รองศาสตราจารย์สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

theerasak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์

pirote

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์

2021082701

2021082706

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account