.

สป.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของ ม.อ. 22 มีนาคม 2565

              สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะ สป.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน และช่วงบ่ายในวันเดียวกันได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วท.บ.(เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร) โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดี ผศ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และดร.กันยา อัครอารีย์ ประธานหลักสูตร พร้อมผู้แทนอาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมต้อนรับและรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร และในการตรวจเยี่ยมได้รับความร่วมมือจากผู้แทนผู้บริหารจาก บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับโครงการฯ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

2022032201

2022032202

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account