.

สป.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของ ม.อ. 22 มีนาคม 2565

              สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะ สป.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน และช่วงบ่ายในวันเดียวกันได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วท.บ.(เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร) โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดี ผศ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และดร.กันยา อัครอารีย์ ประธานหลักสูตร พร้อมผู้แทนอาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมต้อนรับและรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร และในการตรวจเยี่ยมได้รับความร่วมมือจากผู้แทนผู้บริหารจาก บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับโครงการฯ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

2022032201

2022032202

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19    banner covid 19
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account