.

ผู้บริหารและอาจารย์จาก UGM มาเยือนคณะฯ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2565

        เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารและอาจารย์ 7 ท่าน จาก Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada (UGM), ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Prof. Dr. Yudi Pranoto รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

        (ช่วงเช้า) กิจกรรมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/หลักสูตร เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โดยมี ผศ.ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตร/ผู้แทนหลักสูตร และงานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับ UGM

        (ช่วงบ่าย) เวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้บริหารและอาจารย์จาก UGM เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศคณะอุตสาหกรรมเกษตร

1. ศูนย์ความเป็นเลิศอาหารสุขภาพและนวัตอัตลักษณ์อาหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดย รศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ ผศ.ดร.มุทิตา มีนุ่น และ ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
2. ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโดย ศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ ดร. จิรกฤต แซ่ตั้ง และ ดร. จิรายุ บัวทอง
3. ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโดย ศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ คุณสุรศักดิ์ บุญรุ่ง นักวิทยาศาสตร์
4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมชีววัสดุและบรรจุภัณฑ์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโดย ผศ.ดร. พรอุษา จิตพุทธิ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ และ ดร. สมพร นิลมณี

2022100401

2022100402

2022100403

2022100404

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account