.

ขยายระยะเวลารับสมัครงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานผู้จัดการร้าน Agro Outlet) สังกัดศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 1💢

      ขยายระยะเวลารับสมัครงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานผู้จัดการร้าน Agro Outlet) จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 1


     ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานผู้จัดการร้าน Agro Outlet) จำนวน 1 อัตรา(ภาระงานที่มอบหมายและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) คลิกรายละเอียดประกาศ

หมายเหตุ : ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัครจากบุคคลอ้างอิงให้ผู้รับรองส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. คลิกใบรับรอง https://kyl.psu.th/C3lnGYP3l

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account