.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตําแหน่งอาจารย์เลขที่อัตรา 3649 จํานวน1อัตรา 💦

        ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตําแหน่ง อาจารย์เลขที่อัตรา 3649 จํานวน 1 อัตราเพื่อปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดาวน์โหลดประกาศ

เอกสารรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account