.

นักศึกษาสหกิจ อก. คว้ารางวัลจากงาน COCEAM2017

                        เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “ประกวดการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2017 (COCEAM2017)” โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการเทคโนโลยี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมีผู้สนับสนุนโครงการได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือเบทาโกร เพื่อชิงโล่รางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

                      ในการประกวดครั้งนี้ได้มีสถานศึกษาหลายแห่งอาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าจำนวน 10 ผลงาน และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จำนวน 25 ผลงาน ซึ่งผลการประกวด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลมาดังนี้

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral)

 รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษา : นางสาวสุรมล เหมมัน
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน
สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งส์ จำกัด (โรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตแซนด์วิชด้วยวิธีการผลิตแบบลีน Increasing Labor Productivity of Sandwich Production Process by Implementing Lean Production Approach

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster)

รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษา : นางสาวจิตศิริ วงศ์น้อย
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน
สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งส์ จำกัด (โรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตขนมปังด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ ผลิตแบบลีน Increasing Labor Productivity of Bread Process by Implementation of Lean Principle

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษา : นายคันฉัตร กำเหนิดกลาง
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา
สถานประกอบการ : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การทดแทนบรรจุภัณฑ์ Nylon/LLDPE ด้วย Nylon/m-PE สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก Substitution of Nylon/LLDPE by using Nylon/m-PE packaging for sausage products

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นักศึกษา : นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน
สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดพัทลุง
ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตสินค้ากระดูกสุกรบรรจุถุง Increasing labor productivity in manufacturing of short ribs products

2017072701

2017072702

2017072703

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account