.

นักศึกษาสหกิจศึกษา ชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2561 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ

              นักศึกษาสหกิจศึกษา ชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2561 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2561 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ เป็นตัวแทนเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ

              นอกจากนี้ นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ และระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแล้ว พร้อมกับคว้ารางวัลพิเศษ คือ รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ไม่เพียงแต่รางวัลระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างเท่านั้น นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ ยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2017 (COCEAM2017) โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการเทคโนโลยี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออีกด้วย 

              เรียกได้ว่าแรงจนฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวสำหรับข้อมูลผลงานของนักศึกษา มีดังนี้

นักศึกษา : นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ

สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน

สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตสินค้ากระดูกสุกรบรรจุถุง (Increasing labor productivity in manufacturing of short ribs products)

2018040901

2018090402

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account