.

นศ.จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ารับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ปี 2561

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

🔅นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🔅อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน Monthira Iadsen
🔅สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดพัทลุง)
🔅ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

เข้ารับรางวัลในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ปี 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

2018060601

2018060602

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account