.

รับประกาศนียบัตร Download ผลงานระดับ Top10 ในวารสารนานาชาติ Web of Science ปี 2018-2019

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการ Download ผลงานระดับ Top10 ในวารสารนานาชาติ Web of Science ปี 2018-2019 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดังกล่าว

2020050801

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account