.

ยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
นโยบาย Thailand 4.0 (ข้อมูลจากวารสารไทยคู่ฟ้า)

*หมายเหตุ แหล่งอ้างอิง http://nscr.nesdb.go.th/  รวบรวมข้อมูลโดย งานวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account