.

ทุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด ประกาศทุนสนับสนุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายทุนฯ
ดาวน์โหลด แบบ บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานสรุปรายการค่าใช้จ่าย (แบบวิจัย 5 อก./กองทุนวิจัย_โครงงานนักศึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานวิจัยคณะฯ เบอร์โทรภายใน 6307

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account