.

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประเภททุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

1. Timeline

2. ประกาศทุนโครงงานนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

3. แนวปฏิบัติการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายทุนฯ

4. ข้อเสนอโครงการ 2563

5. แบบฟอร์มรายงานสรุปรายการค่าใช้จ่าย (แบบวิจัย 5 อก./กองทุนวิจัย_โครงงานนักศึกษา)

6. แบบ บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานวิจัยคณะฯ เบอร์โทรภายใน 6307

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account