.

.ทุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด 1. Timeline รอบที่ 2
ดาวน์โหลด 2. ประกาศทุนสนับสนุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
ดาวน์โหลด 3. แนวปฏิบัติการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายทุนฯ
ดาวน์โหลด 4. แบบฟอร์มต่าง ๆ
     4.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
     4.2 สัญญารับทุน (รอผลการอนุมัติทุน)
     4.3 แบบฟอร์มรายงานสรุปรายการค่าใช้จ่าย (แบบวิจัย 5 อก./กองทุนวิจัย_โครงงานนักศึกษา)
     4.4 แบบ บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานวิจัยคณะฯ เบอร์โทรภายใน 6307

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account