.

แนวปฏิบัติในการระบุชื่อสังกัดผู้แต่ง (Affiliation) สำหรับการตีพิมพ์บทความวิชาการ

               เพื่อให้การระบุชื่อสังกัดหรือหน่วยงานของผู้แต่งสำหรับการตีพิมพ์บทความวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
               จึงขอความร่วมมืออาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ปฏิบัติตาม ประกาศคณะฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการระบุชื่อสังกัดผู้แต่ง (Affiliation) สำหรับการตีพิมพ์บทความวิชาการ(ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564)

📢 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานวิจัยคณะฯ โทร. 6307

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account