งานประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

             งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ โดยอาศัยหลักการประกันคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คือการขับเคลื่อนงานหลักทุกอย่างด้วยวงจรคุณภาพ PDCA สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันระบบประกันคุณภาพ ให้บุคลากรคณะฯ ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการประกันคุณภาพอันส่งผลต่อความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

ระบบการประกันคุณภาพ

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account