.

ประกาศคะแนนสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2565

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้จัดการวิชา
1 859-111 INTRODUCTORY AGRO-INDUSTRY รศ.ดร.ปิยะรัตน์
2 850-312 FOOD PROCESSING LAB I รศ.ดร.สุนิสา
3 850-315 FOOD ENGINEERING ผศ.ดร.ปิยรัตน์
4 850-323 FOOD ANALYSIS ผศ.ดร.เสาวคนธ์
5 850-324 FOOD ANALYSIS LABORATORY ดร.ธนศักดิ์
6 850-325 FOOD ADDITIVES ดร.ธนศักดิ์
7 850-333 FOOD MICROBIOLOGY II ดร.เอ็ม
8 850-334 FOOD MICROBIOLOGY LAB II ดร.เอ็ม
9 850-343 FOOD PLANT SANITATION ผศ.ดร.ปุณณาณี
10 850-352 SENSORY EVALUATION OF FOOD รศ.ดร.ก่องกาญจน์
11 850-404 INTRO TO FOOD PROCESSING รศ.ดร.สุนิสา
12 850-426 HUMAN NUTRITION ผศ.ดร.ปุณณาณี
13 850-427 NUTRA PRODUCTS & FUNC FOODS รศ.ดร.สุนิสา
14 850-444 FOOD LAWS AND STANDARDS ผศ.ดร.ปุณณาณี
15 850-453 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT II รศ.ดร.ก่องกาญจน์
16 850-454 FOOD MARKET,MAR RES & CON BE ผศ.ดร.วรพงษ์
17 850-455 FOOD INNOVAT & PRODUCT DESIGN ผศ.ดร.ปุณณาณี
18 850-461 FRUIT & VEGETABLE TECHNOLOGY ผศ.ดร.ดุสิดา
19 850-471 MEAT & POULTRY SCIENCE & TECH ผศ.ดร.เสาวคนธ์
20 850-475 POST-HAR SCI & TECH OF FISH ดร.กฤษณะ 
21 850-501 FUNDA OF FOOD SCI & TECHNO ผศ.ดร.ดุสิดา
22 850-518 PRO EFF ON STR&FUN COM OF FO ศ.ดร.สุทธวัฒน์
23 850-571 BUSINESS STRATEGY AND POLICY รศ.ดร.ก่องกาญจน์
24 850-573 ENTREPRENEURSHIP ดร.กาญจพรรณ
25 850-611 FUNC PROPER OF FOOD COMP ศ.ดร.สุทธวัฒน์
26 850-631 ADVANCED FOOD PROCESSING รศ.ดร.วิโรจน์
27 853-211 MICROBIOLOGY IN FOOD INDUSTRY ดร.เอ็ม
28 853-212 MICROBIO IN FOOD INDUSTRY LAB ดร.เอ็ม
29 853-341 SAN & ENVI MAN IN ARGO-INDUSTR ผศ.ดร.อัจฉรา
30 853-342 SUS ENV MAN IN FO-INDU SUP CHA รศ.ดร.ปิยะรัตน์
31 853-343 SUS ENV MAN FO-IN SUP CHA LAB รศ.ดร.ปิยะรัตน์
32 853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY ผศ.ดร.ปิยะรัตน์
33 853-521 BIOTECHNOLOGY ผศ.ดร.วาสนา
34 853-524 RESEARCH TECHNI IN BIOTECH ผศ.ดร.อภิชาต
35 853-531 ENZYME TECHNOLOGY ผศ.ดร.วาสนา
36 854-211 FUNDA PROCESS ENGINEERING ผศ.ดร.วิริยะ
37 854-214 FUNDA PROCESS ENGINEERING ศ.ดร.เบญจมาส/ผศ.ดร.วิริยะ
38 854-215 FUNDA PROCESS ENGINEER LAB ศ.ดร.เบญจมาส
39 854-411 BIOPROCESS TECHNOLOGY ศ.ดร.เบญจมาส
40 855-151 PRINCIPLE OF PACKAGING TECH ผศ.ดร.ศุภชัย
41 855-221 PRINCIPLE OF BIOMATERIAL ผศ.ดร.ลดาวัลย์
42 855-231 METAL PACKAGING TECHNOLOGY ผศ.ดร.พรสถิตย์
43 855-253 PACKAGING TECHNOLOGY ผศ.ดร.ศุภชัย
44 855-311 PULP & PAPER TECHNOLOGY รศ.ดร.วรัญญู
45 855-322 BIOPOLYMER & POLYMER PROCESS ผศ.ดร.ธรรมนูญ
46 855-324 MATERIAL & PACKAGING TECH LAB ผศ.ดร.ลดาวัลย์
47 855-341 PRO & PACK DESIGN FOR SUSTAIN ดร.สมพร
48 855-422 POLY COMP MATER IN AGRO-INDUS ผศ.ดร.พรอุษา
49 855-451 FOOD PACKAGING รศ.ดร.เถวียน
50 855-511 AD FOOD PACKAG MAT ANALYSIS ผศ.ดร.ธรรมนูญ
51 855-521 MO:AD FOOD PACKAGING MAT & SYS ผศ.ดร.ศุภชัย
52 857-101 FOOD MICROBIOLOGY ดร.เอ็ม
53 857-102 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY ดร.เอ็ม
54 857-111 FOOD SYSTEM MANAGEMENT ดร.ดาริกา
55 857-231 MARKETING IN FOOD INDUSTRY ดร.กาญจพรรณ
56 857-301 FOOD INDU PRO & ENGINEERING II ดร.ทิพวรรณ
57 857-302 FOOD INDU PRO & ENGINEE LAB II ดร.ทิพวรรณ
58 857-311 PRO MANAGE IN FOOD INDUSTRY อ.มณฑิรา
59 857-312 PRO PLAN & INVE MAN IN FO INDU ดร.กันยา
60 857-313 LABOUR MAN IN FOOD INDUSTRY ดร.ดาริกา
61 857-321 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS (01)  ดร.กันยา
62 857-321 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS (02)  ดร.ทิพวรรณ
63 857-411 PROD MANAGE IN FOOD INDUSTRY อ.มณฑิรา
64 857-412 FOOD-INDUSTRY PLANT DESIGN ดร.บุษวรรณ
65 857-413 PLANT MANAGE AGRO-INDUS รศ.ดร.วิโรจน์
66 857-415 APP OF AUTO IN FOOD INDUSTRY ดร.เกรียงไกร
67 857-421 STA QUA CON FOR FOOD INDUSTRY อ.มณฑิรา
68 857-431 FOOD INDUSTRY ENTREPRENEURSHIP ดร.กาญจพรรณ
69 857-452 SELECTED TOPIC II ดร.กันยา
70 857-491 PREPARA FOR CO-OPERATIVE EDU อ.มณฑิรา
71 857-591 RES METH IN FOOD-INDU TECH ดร.กาญจพรรณ
72 859-501 PRIN OF FUNC FOOD & NUTRITION ผศ.ดร.วัชรี
73 859-511 FOOD, NUTRITION AND HEALTH ผศ.ดร.นวลพรรณ
74 859-512 FUN FOOD & NUTRAC IN MET PATH ผศ.ดร.วัชรี
75 859-513 TECH & COM OF FUN FOOD & NUT รศ.ดร.สันทัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19    banner covid 19
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account