.

ประกาศคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565

รหัส                  วิชา ผู้จัดการวิชา
859-101 BENEFIT OF MANKINDS ดร.ปรียาภรณ์
850-111 FOOD PROCESSING I ผศ.ดร.ดุสิดา
850-112 FOOD PROCESSING LAB (2 section) ดร.ทิพวรรณ
850-211 FOOD PROCESSING I รศ.ดร.สุนิสา
850-211 PRINCIPLES OF FOOD ENGINEERING ศ.ดร.เบญจมาส
850-221 FOOD CHEMISTRY ผศ.ดร.มุทิตา
850-222 FOOD CHEMISTRY LAB (2 section) ดร.ธนศักดิ์
850-231 FOOD MICROBIOLOGY I ดร.เอ็ม
850-232 FOOD MICROBIOLOGY LAB I ดร.เอ็ม
850-313 FOOD PROCESSING II ดร.ทิพวรรณ
850-314 FOOD PROCESSING LAB II (2 section) ดร.ทิพวรรณ
850-316 FOOD ENGINEERING LAB (2 section) ผศ.ดร.ปิยรัตน์
850-341 FOOD QUALITY CON & ASSURANCE ผศ.ดร.ปิยรัตน์
850-342 FOOD QUALITY ATTRIBUTES & EVA ผศ.ดร.ดุสิดา
850-351 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT I รศ.ดร.ก่องกาญจน์
850-428 FOOD TOXICOLOGY ผศ.ดร.ปุณณาณี
850-474 MILK AND MILK PRODUCTS TECH รศ.ดร.วิโรจน์
850-517 UTILI OF BY-PRO FROM FISH INDU ศ.ดร.สุทธวัฒน์
850-542 FOODBORNE PATHOGENS & CONT ดร.จิรายุ
853-213 FOOD SANITATION AND HYGIENE ดร.ดาริกา
853-214 FOOD SANITATION & HYGIENE LAB ดร.เอ็ม
853-215 MICRO IN FOOD & PACKAGING INDU ผศ.ดร.วาสนา
853-216 MICRO IN FOOD & PACK INDU LAB ผศ.ดร.วาสนา
853-461 BIOTECHNOLOGY IN FOOD IND รศ.ดร.ปิยะรัตน์
854-214 FUNDA PROCESS ENGINEERING ศ.ดร.เบญจมาส
854-215 FUNDA PROCESS ENGINEER LAB (2 section) ศ.ดร.เบญจมาส
853-522 ENTREPRENEURSHIP IN BIOTECHNOLOGY รศ.ดร.ปิยะรัตน์
853-581 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING ศ.ดร.เบญจมาส
855-221 PRINCIPLE OF BIOMATERIAL ผศ.ดร.ลดาวัลย์
855-222 PRINCIPLE OF BIOMATERIAL LAB รศ.ดร.เถวียน
855-223 STRU & PROPE OF BIOPOLY & POLY ผศ.ดร.พรอุษา
855-241 COM AIDED DESIGN IN PACKAGING ดร.สมพร
855-252 PRIN OF FOOD PRO &PACKAGING รศ.ดร.เถวียน
855-323 RUBBER TECHNOLOGY ผศ.ดร.ธรรมนูญ
855-331 GLASS & CERAMIC PACKAGING TECH ผศ.ดร.พรสถิตย์
855-342 PRINTING TECHNOLOGY รศ.ดร.วรัญญู
855-343 PACKAGING ENGINEERING ผศ.ดร.ศุภชัย
855-344 RAPID PROTOTY IN PACK DESIGN ดร.สมพร
855-392 ACA PRESENT & PUBLIC SPEAKING ผศ.ดร.พรสถิตย์
857-103 PRINCIPLES OF FOOD CHEMISTRY ดร.กันยา
857-104 FUNDAMENTAL PROCESSING ENGINEERING ผศ.ดร.วิริยะ
857-105 FUNDA PROCESSING ENGIN LAB ศ.ดร.เบญจมาส
857-106 FOOD PACKAGING TECHNOLOGY ผศ.ดร.ศุภชัย
857-201 BA COM AIDED DES IN FOOD INDUS ผศ.ดร.บุษวรรณ
857-202 FOOD INDUS PRO & ENGINEERING I ดร.ดาริกา
857-203 FOOD INDU PRO & ENGINEER LAB I ดร.ดาริกา
857-221 LAWS & LEGIS FOR FOOD INDU ENT ดร.ดาริกา
857-321 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS ดร.กันยา
857-324 FOOD SAFETY MANAGE SYSTEM ผศ.ดร.ดุสิดา
857-325 QUALITY ASSUR IN AGRO-INDUS ผศ.ดร.ปิยรัตน์
857-412 FOOD-INDUSTRY PLANT DESIGN ผศ.ดร.บุษวรรณ
857-415 APP OF AUTO IN FOOD INDUSTRY อ.มณฑิรา
857-421 STA QUA CON FOR FOOD INDUSTRY อ.มณฑิรา
857-431 FOOD INDUSTRY ENTREPRENEURSHIP ดร.กาญจพรรณ
859-692 RESE DEVE CON FUN FOOD NUTRI รศ.ดร.สันทัด
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account