คะแนนสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศคะแนนสอบ ระหว่างภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 850-313 FOOD PROCESSING II
2 850-315 FOOD ENGINEERING
3 850-323 FOOD ANALYSIS
4 850-325 FOOD ADDITIVES
5 850-333 FOOD MICROBIOLOGY II
6 850-343 FOOD PLANT SANITATION
7 850-352 SENSORY EVALUATION OF FOOD
8 850-404 INTRO TO FOOD PROCESSING
9 850-426 HUMAN NUTRITION
10 850-444 FOOD LAWS AND STANDARDS
11 850-453 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT II
12 850-454 FOOD MARKET,MAR RES & CON BE
13 850-456 FOODS ENTREPRENEURSHIP
14 850-461 FRUIT & VEGETABLE TECHNOLOGY
15 850-471 MEAT & POULTRY SCIENCE & TECH
16 850-475 POST-HAR SCI & TECH OF FISH
17 850-491 PREPA FOR COOPERATIVE EDU
18 850-511 850-611 FUNCT PROPER OF FOOD COMPO
19 850-551 850-651 ADVANCED FOOD PROCESSING
20 853-211 (ครั้งที่1) MICROBIOLOGY IN FOOD INDUSTRY
  853-211 (ครั้งที่ 2) MICROBIOLOGY IN FOOD INDUSTRY
           853-211 (คะแนนรวม)
  853-213
FOOD SANITATION AND HYGIENE
22 853-341 SAN & ENVI MAN IN ARGO-INDUSTR
23 853-342 SUS ENV MAN IN FO-INDU SUP CHA
24 853-343 SUS ENV MAN FO-IN SUP CHA LAB
25 853-521 BIOTECHNOLOGY
26 853-524 RESEARCH TECHNI IN BIOTECH
27 853-534 ENZYME TECHNOLOGY
28 853-542 AD ENVIRONMEN BIOTECHNO
29 854-211 FUNDA PROCESS ENGINEERING
30 854-214 FUNDA PROCESS ENGINEERING
31 855-151 PRINCIPLE OF PACKAGING TECH
32 855-221 PRINCIPLE OF BIOMATERIAL
33 855-231 METAL PACKAGING TECHNOLOGY
34 855-253 PACKAGING TECHNOLOGY
35 855-311 PULP & PAPER TECHNOLOGY
36 855-322 BIOPOLYMER & POLYMER PROCESS
37 855-341 PRO & PACK DESIGN FOR SUSTAIN
38 855-342 PRINTING TECHNOLOGY
39 855-392 ACA PRESENT & PUBLIC SPEAKING
40 855-422 POLY COMP MATER IN AGRO-INDUS
41 855-446 POTOTYP PACKAGE WITH A COMPU
42 855-451 FOOD PACKAGING
43 855-492 STUDY TRIP IN MATERIAL & PACK
44 855-494 PREPARE COOPERATIVE EDU
45 857-231 MARKETING IN FOOD INDUSTRY
46 857-301 FOOD INDU PRO & ENGINEERING II
47 857-302 FOOD INDU PRO & ENGINEE LAB II
48 857-311 PRO MANAGE IN FOOD INDUSTRY
49 857-312 PRO PLAN & INVE MAN IN FO INDU
50 857-313 LABOUR MAN IN FOOD INDUSTRY
51 857-321 857-323 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS
52 857-411 PROD MANAGE IN FOOD INDUSTRY
53 857-412 FOOD-INDUSTRY PLANT DESIGN
54 857-413 PLANT MANAGE AGRO-INDUS
55 857-415 APP OF AUTO IN FOOD INDUSTRY
56 857-417 APP OF SIMULA IN FOOD INDUSTRY
57 857-421 STA QUA CON FOR FOOD INDUSTRY
58 857-431 FOOD INDUSTRY ENTREPRENEURSHIP
59 859-111 INTRODUCTORY AGRO-INDUSTRY
60 859-691 AD RES METH IN FUN FOOD & NUTR
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account