คะแนนสอบกลางภาค 1/2563

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค  1/2563
 ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 859-111 INTRODUCTORY AGRO-INDUSTRY
2 850-312 FOOD PROCESSING LABORATORY I
3 850-315 FOOD ENGINEERING
4 850-323 FOOD ANALYSIS
5 850-324 FOOD ANALYSIS LABORATORY
6 850-325 FOOD ADDITIVES
7 850-333 FOOD MICROBIOLOGY II
8 850-334 FOOD MICROBIOLOGY LAB II
9 850-343 FOOD PLANT SANITATION
10 850-352 SENSORY EVALUATION OF FOOD
11 850-404 INTRO TO FOOD PROCESSING
12 850-426 HUMAN NUTRITION
13 850-444 FOOD LAWS AND STANDARDS
14 850-453 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT II
15 850-454 FOOD MARKET,MAR RES & CON BE
16 850-456 FOODS ENTREPRENEURSHIP
17 850-471 MEAT & POULTRY SCIENCE & TECH
18 850-491 PREPA FOR COOPERATIVE EDU
19 850-511, 850-611 FUNCT PROPER OF FOOD COMPO
20 850-532 SENSORY EVALUTION OF FOODS
21 850-551 ADVANCED FOOD PROCESSING
22 850-611 FUNC PROPER OF FOOD COMP
23 850-651 ADVANCED FOOD PROCESSING
24 853-211 MICROBIOLOGY IN FOOD INDUSTRY
25 853-212 MICROBIO IN FOOD INDUSTRY LAB
26 853-341 ENVI & CLEAN TECH IN AGRO-IND
27 853-342 SUS ENV MAN IN FO-INDU SUP CHA
28 853-343 SUS ENV MAN FO-IN SUP CHA LAB
29 853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY
30 853-521 BIOTECHNOLOGY
31 853-524 RESEARCH TECHNI IN BIOTECH
32 853-534 ENZYME TECHNOLOGY
33 853-542 AD ENVIRONMEN BIOTECHNO
34 854-211 FUNDA PROCESS ENGINEERING
35 854-214 FUNDA PROCESS ENGINEERING
36 854-215 FUNDA PROCESS ENGINEER LAB
37 854-411 BIOPROCESS TECHNOLOGY
38 855-151 PRINCIPLE OF PACKAGING TECH
39 855-231 METAL PACKAGING TECHNOLOGY
40 855-253 PACKAGING TECHNOLOGY
41 855-311 PULP & PAPER TECHNOLOGY
42 855-322 BIOPOLYMER & POLYMER PROCESS
43 855-324 MATERIAL & PACKAGING TECH LAB
44 855-341 COMP AIDED DESIGN AGRO-IND
45 855-422 POLY COMP MATER IN AGRO-INDUS
46 855-446 POTOTYP PACKAGE WITH A COMPU
47 855-451 FOOD PACKAGING
48 855-494 PREPARE COOPERATIVE EDU
49 857-301 FOOD INDU PRO & ENGINEERING II
50 857-302 FOOD INDU PRO & ENGINEE LAB II
51 857-311 PRO MANAGE IN FOOD INDUSTRY
52 857-312 PRO PLAN & INVE MAN IN FO INDU
53 857-313 LABOUR MAN IN FOOD INDUSTRY
54 857-321 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS
55 857-323 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS
56 857-391 PRE FOR WO-INTE LEARN FOR FOOD
57 857-411 PROD MANAGE IN FOOD INDUSTRY
58 857-412 FOOD-INDUSTRY PLANT DESIGN
59 857-413 PLANT MANAGE AGRO-INDUS
60 857-415 APP OF AUTO IN FOOD INDUSTRY
61 857-417 APP OF SIMULA IN FOOD INDUSTRY
62 857-421 STA QUA CON FOR FOOD INDUSTRY
63 857-431 FOOD INDUSTRY ENTREPRENEURSHIP
64 857-491 PREPARA FOR CO-OPERATIVE EDU
65 859-501 PRIN OF FUNC FOOD & NUTRITION
66 859-511 FOOD, NUTRITION AND HEALTH
67 859-512 NUTRA & FUNC FOOD META PATH
68 859-513 TECH COMM NUTRA FUNC FOOD
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account