รายชื่อผู้ลงทะเบียน

AGRO-PSU CAMS กิจกรรมค่ายมาเป็นนักอุตสาหกรรมเกษตร
ปิดรับสมัคร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Email : agro_pr@psu.ac.th เจ้าหน้าที่