logo agro

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์

สีประจำคณะ ได้แก่ สีชมพู กลีบบัวหลวง (รหัสสี M90Y10C20)

ดอกไม้ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ดอกบัวหลวง

หนังสือ สื่อการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และงานวิจัย

ฟันเฟือง สื่อถึงการขับเคลื่อนทางด้านอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ความหมายของตราสัญลักษณ์

       เป็นการสื่อถึงบทบาทของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์อันเป็นหนึ่งเดียว