แบบฟอร์มทุนอุดหนุนวิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
01 แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.pdf
02 หน้าปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.docx
03 แบบฟอร์มบทสรุปงานวิจัย.docx
04 ใบอนุญาติยินยอมเผยแพร่ข้อมูล.doc
05 แบบฟอร์มรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.doc
06 ตัวอย่างโปสเตอร์.pdf

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิจัย
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มปรับปรุงหรือขยายเวลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยคณะฯ

คุณกนกวรรณ ชายแก้ว โทร. 6307