วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ

วิดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2019

วิดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2017

ประวัติคณะอุตสาหกรรมเกษตร

               คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ โดยดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชาให้เป็นหน่วยงานระดับคณะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ (1) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (2)ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (3) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (4)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และ(5) สำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ในด้านบริการวิชาการคือ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารงานของคณะฯให้ไปสู่การเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง มีเอกภาพ คล่องตัว รวดเร็วและง่ายต่อการประสานงานจึงมีการจัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแยกออกจากสำนักงานเลขานุการคณะฯเป็นหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ปณิธาน

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "Our Soul is for the Benefit of  Mankind"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นคณะชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตร 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี 2565 (ปีการศึกษา)"

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

1. มีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเอง
2. มีจิตสำนึกของการให้บริการที่ดี และให้ความสำคัญต่อผู้ขอรับบริการ

 

ค่านิยม (Core Value)

มืออาชีพ จิตสาธารณะ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ (Mission)

การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ (Goals)

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมเกษตรคุณภาพสูง
    ระดับสากล และตรงกับบริบทของสังคม

1. บัณฑิตที่ปฏิบัติงานได้จริง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. บัณฑิตที่มีทักษะและศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

3. บัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างองค์ความรู้ใหม่และหรือนวัตกรรม

4. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
    ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

1. ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่

2. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานตามพันธกิจเพื่อสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์

3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ 
    ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

 

1. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และผลงานวิจัยโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 

2. สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

3. สร้างรายได้เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะ

4. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
    หลักธรรมาภิบาล

1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. บุคลากรทำงานเต็มศักยภาพอย่างมีความสุขและผูกพันกับองค์กร

* ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 18 เมษายน 2561  

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อแนะนำแจ้งมายัง webmaster คลิกที่นี่