ขอเชิญนักศึกษาสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีอาหารในภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (ระดับภาคใต้) รอบคัดเลือกบัดนี้-12 พฤศจิกายน 2561 (กำหนดส่งใบสมัครและวีดีโอ)

        การแข่งขัน PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (ระดับภาคใต้) นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม : อาหารสำหรับผู้สูงวัย/อาหารที่ดีกว่า Food for Aging / Better Food Innovation for Value-added of Food Industry :Food for Aging / Better Food  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1. การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ

1.1 รอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (นำเสนอผลงานผ่าน VDO Clip)ประกาศผลทีมผ่านรอบคัดเลือก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

1.2 วันแข่งชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (นำเสนอผลงาน/โปสเตอร์)

1.3 รอบชิงชนะเลิศ เดือนมิถุนายน 2561

2. สถานที่จัดการแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

3. แนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ประจำปีการแข่งขัน 2019 (ระดับภาคใต้) 

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม : อาหารผู้สูงวัย/ อาหารที่ดีกว่า 

Innovation for Value-added of food Industry: Food for Aging / Better Food

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

4.1 สถาบันการศึกษาที่ส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น

4.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี (มีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษา ของสถาบันที่เป็นผู้ส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน)

4.3 แต่ละสถาบันฯ สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ ทีมละไม่เกิน 6 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละไม่เกิน 2 ท่าน โดยในแต่ละทีมสามารถมีนิสิต/นักศึกษา ได้มากกว่า 2 สาขาวิชา โดยกำหนดให้มีสาขาวิชาหลัก สาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้เข้าร่วมทีมด้วย คือ

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การติดต่อประสานงาน และจัดส่งหลักฐาน เอกสารของโครงการ PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region

รอบคัดเลือก – สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รอบรองชนะเลิศ –สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลวรรณ สุวัตถิตานันท์ โทร. 074 282911,063-5929441 

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.firinpsu.org หรือ http://webagro.psu.ac.th/th4/

Facebook: สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร

Facebook: คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. Agro-Industry PSU


เกณฑ์การตัดสิน.pdf

กติกาประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร PSU FosTAT Food Innovation 2019 ภาคใต้.pdf

ฟอร์มโครงร่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการประกวด-PSU-FoSTAT.pdf

2018103001