ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประเภททุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด  ประกาศทุน

ดาวน์โหลด  แนวปฏิบัติการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย

ดาวน์โหลด  แบบ บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานสรุปรายการค่าใช้จ่าย (แบบวิจัย 5 อก./กองทุนวิจัย_โครงงานนักศึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
งานวิจัยคณะฯ (คูณฮาบี่บ๊ะ) เบอร์โทรภายใน 6307