สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 (กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล
            โดยกำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวม 8 ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ชั้น 2 และชั้น 3, อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ ชั้น 4, อาชีพนักบริหารการผลิต ชั้น 5, อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ ชั้น 3, อาชีพนักบริหารงานควบคุมและประกันคุณภาพ ชั้น 5, อาชีพนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งนี้คณะรับรองมาตรฐานอาชีพพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้สามารถนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้ ภายหลังการประชุมนำเสนอสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และผลวิเคราะห์ของการทดลองประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมา.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

2019030401