ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานเงินงบประมาณ

ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานเงินรายได้