usersหน่วยงานภาควิชา

 

user

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

userภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

userภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์

userภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร

                                                                                                                            

usersหน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย

 

userศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก(ADCET)

                                                                                                                             

usersหน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป                            กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ                                        กลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

userงานสารบรรณ

userงานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              

userงานคลัง

userงานพัสดุ

userงานอาคารสถานที่

userงานยานพาหนะ

userงานนโยบายและแผน

userงานประกันคุณภาพการศึกษา

userงานซ่อมบำรุง

userงานการจัดการศึกษา

userงานกิจการนักศึกษา

userงานวิจัย

userงานวิเทศสัมพันธ์

userงานโสตทัศนศึกษา

userงานสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

userงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี