ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะรับสมัคร 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ13,300 บาท และเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตามประสบการณ์ของผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา

2. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2562 เปิดรับสมัคร (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่าง เวลา 08.00 น. - 17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

2.2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันเวลา และสถานที่ ณ หน้าห้องศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดและทาง http://adcet.psu.ac.th

2.3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สอบข้อเขียน

       ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 2 ( ห้อง 3204 ) โทรศัพท์ 0 74-286391, 088-7881549 หรือดู รายละเอียดได้ที่ http://adcet.psu.ac.th

       ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาแนบเงินค่าสมัครมาพร้อมเอกสารและใช้เกณฑ์วันที่รับเอกสารถึงศูนย์ ฯ เป็นวันลงรับสมัคร)ได้ที่ สำนักงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ชั้น 2 (ห้อง 3204) คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112

 

รายละเอียดเพิ่มเติม || ประกาศรับสมัครงาน

แบบฟอร์มใบสมัคร || ใบสมัครงาน