คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 3 ท่านที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประกอบคุณงามความดีแก่สังคมและสถาบัน โดยในปี 2562 มีศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.คุณจตุพร จันทรัตน์  ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

2.ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ  ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

3.คุณอนุรักษ์ บุญแสวง  ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

2019090501