การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

1การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

       มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุชีวภาพ วัสดุสังเคราะห์และวัสดุผสม รวมทั้งการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐและอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีจุดเด่นดังนี้

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

อักษรย่อปริญญา (English): B.Sc. (Food Science and Technology)

       เน้นจัดการเรียนการสอนพื้นฐานวิทยาศาสตร์อาหาร ทั้งด้านเคมี จุลชีววิทยาและการวิเคราะห์คุณภาพ และทักษะทางเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร การถนอมอาหารการวิจัยและพัฒนาอาหาร เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในฝ่ายผลิต/ ฝ่ายประกันคุณภาพ/ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลทางการเกษตร

       มีการจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

รายละเอียดหลักสูตร (พ.ศ.2560)

รายละเอียดหลักสูตร (พ.ศ.2554)

แผนการศึกษา | แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 60 | รายชื่อ นศ.ปีที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนวิชาโท-พัฒนาผลิตภัณฑ์

แบบสมัครออนไลน์การเลือกวิชาโท พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | แนะนำการเลือกสาขาเอกเดี่ยว/เอก-โท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

แนะนำหลักสูตร  PDF  ,  Ebook , แผ่นพับประชาสัมพันธ์

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ)

อักษรย่อปริญญา (English): B.Sc. (Material and Packaging Technology)

       เน้นจัดการเรียนการสอนด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ และทักษะด้านการผลิต พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพและออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งด้านโครงสร้างและกราฟิก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานเป็นนักพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่เกี่ยวกับอาหารและไม่เกี่ยวกับอาหาร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพวัสดุและบรรจุภัณฑ์

       มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้จากภาคปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รายละเอียดหลักสูตร (พ.ศ.2557)

รายละเอียดหลักสูตร (พ.ศ.2553)

แนะนำหลักสูตร , แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปรัชญาและ ELOs

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)

อักษรย่อปริญญา (English): B.Sc. (Agro-Industry Technology Management)

       เน้นทักษะของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ต้นทุนอย่างประหยัด มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วางแผนจัดทำระบบประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงาน

       มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้จากภาคปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รายละเอียดหลักสูตร (พ.ศ.2555)

รายละเอียดหลักสูตร (พ.ศ.2560)

แนะนำหลักสูตร , แผ่นพับประชาสัมพันธ์

       หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสามสาขา ยังส่งเสริมโอกาสในการนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้ดังนี้

       แผน ก  (สหกิจศึกษา) เน้นการสร้างประสบการณ์ตรงทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง ผ่านการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 อย่างน้อย 300  ชั่วโมง และปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในชั้นปีที่ 4

       แผน ข (โครงงานนักศึกษา) เน้นการเรียนและการทำงานค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเชิงลึกในห้องปฏิบัติการ ควบคู่กับการฝึกงานในโรงงานเฉพาะภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 อย่างน้อย 300 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้ข้อกำหนดของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประมาณ 155 คนต่อปี)

       1. การสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       2. การสอบคัดเลือกนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

       3. การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยงานรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวน 23 คนต่อปี) และการรับนักเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (จำนวน 7 คนต่อปี) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน 7 คนต่อปี)

       4. การรับตรงของคณะ 3 โครงการ คือ โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง โครงการบัวหลวง โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร (จำนวน 35 คนต่อปี) รับสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/เว็บไซต์ที่ http://agro.psu.ac.th ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์-คณิตฯ ชั้น ม.6 และมีเกรดเฉลี่ยรายวิชาและเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ดังนี้

โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง*

           โครงการบัวหลวง**           

โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร***

วิชาเคมี

3.00

2.50

2.50

วิชาคณิตศาสตร์

3.00

2.50

2.50

วิชาชีววิทยา

3.00

2.50

2.50

วิชาฟิสิกส์

3.00

2.50

2.50

วิชาภาษาอังกฤษ

3.00

2.50

2.50

GPA

      3.00

  2.75

    2.50

* โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรังจะได้รับสิทธิพิเศษโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา และคณะฯขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนกับนักเรียนเรียงตามลำดับเกรดเฉลี่ยสะสม 7 ลำดับแรก และให้ทุนอื่นๆ แก่นักเรียนที่เหลือตามความเหมาะสม

** โครงการบัวหลวงมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือเป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์-คณิตฯ ชั้น ม.5-6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตามที่คณะฯ กำหนด ได้แก่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนแสงทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช และ 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทยปีล่าสุด โดยพิจารณาจากรับตรง admission

*** โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ผู้สมัครจะต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบการหรือพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

ค่าใช้จ่าย

เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 18,000 บาท

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

       - ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (จำนวน 5 ทุนต่อปี ปีละ 15,000 บาท)

       - ทุนบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง (จำนวน 7 ทุนต่อปี เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาแรก และภาคการศึกษาปกติถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)

       - ทุนกองทุนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

       - ทุน ม.ล.ประกฤติ-ทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ศิษย์เก่าอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 2 ได้แก่ ทุนทำงานเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ ทุนสนับสนุนเพื่องานทดลองในการทำปัญหาพิเศษ สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์  รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม

       - ทุนประเภททั่วไป (ทุนจากหน่วยงานต่างๆ) เช่น ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

       ตลอดการศึกษานั้น คณะฯ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ กระบวนการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ภาวะการเป็นผู้นำ การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่การเปิดประชาคมอาเซียน และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เช่น โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศตามแนวทางสันติศึกษา โครงการน้องใหม่บำเพ็ญประโยชน์ โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางผู้นำและการทำงานเป็นทีม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ โครงการค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ และโครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ มาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ เป็นต้น

การประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

1. พนักงานในโรงงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฝ่ายต่างๆ เช่น การผลิต ควบคุมคุณภาพ และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
2. นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. นักวิชาการ ครูและอาจารย์ทางสาขาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในหน่วยงานของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. การทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจำหน่ายวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร ตัวแทนจำหน่วยอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตหรือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์โครงการในหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
5. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ

1. นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีวัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. พนักงานฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
3. นักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงานของทางราชการ/รัฐวิชาสหกิจ
4. ผู้ประกบการอาชีพอิสระทางด้านเทคโนโลยีวัสดุ, การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต/ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต/ฝ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพ/ฝ่ายคลังสินค้า/ฝ่ายลอจิสติกส์/ฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
2. นักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา หรือตรวจรับรอง ระบบการบริหารการผลิต/ ระบบการบริหารคุณภาพ และที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ