.

ผู้บริหาร

Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
คณบดี

Vice Dean

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เถวียน วิทยา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

Assoc. Prof. Dr. Santad Wichienchot
Vice Dean for Research, Innovation and International Affairs

รองศาสตราจารย์ ดร. สันทัด วิเชียรโชติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

Head of Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. มุทิตา มีนุ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account