.

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : วท.ม.

อักษรย่อปริญญา (English) : M.Sc.

มี 6 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 2560)

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 2554)

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 2549)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2555)

    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2552)

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (พ.ศ. 2554)

4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. 2553)

    สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ.2558)

5. สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (พ.ศ. 2555)

    สาขาวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ (พ.ศ. 2552)

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ปร.ด.

อักษรย่อปริญญา (English) : Ph.D.

มี 4 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 2555)

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 2550)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2555)

    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2552)

3. สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (พ.ศ. 2555)

    สาขาวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ (พ.ศ. 2552)

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (พ.ศ. 2555)

วิธีการเข้าศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาตลอดทั้งปี หรืออาจดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม online ที่ http://www.psu.ac.th/graduate

ทุนการศึกษา

Scholarships
Some full and partial scholarships are available to qualified students:
•Songklanakarin Graduate Student Scholarship
•Graduate School Research Grant
•Scholarship from Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
•Royal Golden Jubilee Ph.D. Grant from Thailand Research Fund (TRF)
•TRF Master Research Grant
•TGIST Scholarship from NSTDA
•Scholarship from The Joint Program between PSU and TISTR
•Teaching Assistant Scholarship
•Scholarship from Palm Oil Products and Technology Research Center (POPTEC)
•Scholarship from Nutraceutical and Functional Food Research and Development Center

ค่าใช้จ่าย

เริ่มใช้อัตราเหมาจ่ายตั้งแต่ปี 2550

ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 22,000 บาท

ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 28,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account