.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา เริ่มใช้เหมาจ่ายตั้งแต่ปี 2550

  • ระดับปริญญาตรี        
             เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ    18,000 บาท
  • ระดับปริญญาโท / ระดับปริญญาเอก         
             เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ    28,000 บาท
  • ระดับปริญญาโท / ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ        
             เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ    56,000 บาท

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account