.

ทุนการศึกษา

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนประเภททำงานแลกเปลี่ยน
 • ทุนบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง (จำนวน 7 ทุนต่อปี เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาแรก และภาคการศึกษาปกติถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
 • ทุนกองทุนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • ทุน ม.ล.ประกฤติ-ทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ศิษย์เก่าอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 2 ได้แก่ ทุนทำงานเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ ทุนสนับสนุนเพื่องานทดลองในการทำปัญหาพิเศษ สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม
 • ทุนประเภททั่วไป (ทุนจากหน่วยงานต่างๆ) เช่น ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • Scholarships Some full and partial scholarships are available to qualified students:

 • Songklanakarin Graduate Student Scholarship

 • Graduate School Research Grant

 • Scholarship from Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)

 • Royal Golden Jubilee Ph.D. Grant from Thailand Research Fund (TRF)

 • TRF Master Research Grant

 • TGIST Scholarship from NSTDA

 • Scholarship from The Joint Program between PSU and TISTR

 • Teaching Assistant Scholarship

 • Scholarship from Palm Oil Products and Technology Research Center (POPTEC)

 • Scholarship from Nutraceutical and Functional Food Research and Development Center

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account