.

สมัครเรียน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร Faculty of Agro-Industry มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับ

ระดับปริญญาตรี

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc) มีสาขาวิชาให้เลือกศึกษา 3 สาขา

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ระดับปริญญาโท

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) 6 สาขา

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ

ระดับปริญญาเอก

เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 5 สาขา

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ

 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา

เริ่มใช้เหมาจ่ายตั้งแต่ปี 2550

 • ระดับปริญญาตรี         เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ     18,000 บาท
 • ระดับปริญญาโท         เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ     28,000 บาท
 • ระดับปริญญาเอก        เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ     28,000 บาท
 • ระดับปริญญาโทและเอกหลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 56,000 บาท

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 7444 6728, 0 7428 6316, 0 7428 6309 โทรสาร 0 7455 8866      

Email            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage      http://agro.psu.ac.th

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account