.

รับข้อร้องเรียน

 

       สำหรับเรื่องร้องเรียน/เรื่องร้องทุกข์จากบุคลากร นักศึกษา และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหาย เดือดร้อน ทุกข์ร้อน หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

       ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูล ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร จะส่งต่อข้อมูลให้แก่ผู้บริหารภายใต้ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไป และจะรายงานผลให้ทราบผ่าน Email หรือทางโทรศัพท์ตามที่ท่านได้ระบุไว้

Joomla forms builder by JoomlaShine

*ผู้ให้ข้อมูลยิมยอมให้สิทธิ์ใช้ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account