.

แนะนำประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากการยกระดับภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตรและทรัพยากรชีวภาพของภาคใต้หรืออุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุชีวภาพ และการจัดการในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร โดยปัจจุบันคณะฯ ใช้หลักสูตรที่เน้นการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) และการวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของภาคใต้และประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับการตั้งคณะฯ และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ (S-curve) ภายใต้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG (Bio-Circular-Green Economy) โดยมุ่งเน้นการใช้ผลผลิตเกษตรและทรัพยากรชีวภาพของภาคใต้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs)

วิสัยทัศน์ (Vision)

"อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

(Agro-Industry for Sustainable Development)

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

(Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยมหลัก (Core Values)

สามัคคี มีความสุข เชิงรุก มืออาชีพ

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1. บุคลากรมีประสบการณ์ด้านการพัฒนากำลังคนโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

2. ความสามารถในการวิจัยด้านการแปรรูปอาหาร การใช้วัสดุเศษเหลือจากผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้

3. ระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว

 

         ในปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) มากำหนดเป็นวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

กลยุทธ์

1. การพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกและการเป็นผู้ประกอบการ
2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การเป็นคณะผู้ประกอบการเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

*สมรรถนะสากลในที่นี้คือ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Global communication) และด้านดิจิทัล (Digital literacy) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning skill)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs


องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์
logo agro

สีประจำคณะ

สีชมพู กลีบบัวหลวง (รหัสสี M90Y10C20)

ดอกไม้ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดอกบัวหลวง

หนังสือ

สื่อการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และงานวิจัย

ฟันเฟือง

สื่อถึงการขับเคลื่อนทางด้านอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ความหมายของตราสัญลักษณ์

          เป็นการสื่อถึงบทบาทของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์อันเป็นหนึ่งเดียว

สัญลักษณ์คณะตามรูปแบบมหาวิทยาลัย PSU ONE

logo agro eng     logo agro th

แบนเนอร์ฉากพื้นหลังสำหรับการประชุมออนไลน์ (1920 x 1080 px)

Background1 Background2
 Background3  Background4
 Background5  Background6

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account