.

แนะนำประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากการยกระดับภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตรและทรัพยากรชีวภาพของภาคใต้หรืออุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุชีวภาพ และการจัดการในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร โดยปัจจุบันคณะฯ ใช้หลักสูตรที่เน้นการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) และการวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของภาคใต้และประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับการตั้งคณะฯ และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ (S-curve) ภายใต้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG (Bio-Circular-Green Economy) โดยมุ่งเน้นการใช้ผลผลิตเกษตรและทรัพยากรชีวภาพของภาคใต้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs)

วิสัยทัศน์ (Vision)

"อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ระดับสากล" (Agro-Industry for Sustainable
Development to Globalization)

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

1. งบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินตามพันธกิจ
2. นักศึกษาทำงานในองค์กรระดับสากล
3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
4. ผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ระดับนานาชาติ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สู่ระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

(Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยม (Core Values)

A : Achievement (มุ่งสู่ความสำเร็จ)
G : Globalization (ระดับสากล)
R : Responsibility (ด้วยความรับผิดชอบ)
O : Outstanding (สู่ความเป็นเลิศ)

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1. บุคลากรมีประสบการณ์ด้านการพัฒนากำลังคนโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
2. ความสามารถในการวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและอาหารสุขภาพ การใช้วัสดุเศษเหลือจากผลผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้
3. ระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว

กลยุทธ์

1. การพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกและการเป็นผู้ประกอบการ
2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การเป็นคณะผู้ประกอบการเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาล

        ในปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) มากำหนดเป็นวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

*สมรรถนะสากลในที่นี้คือ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Global communication) และด้านดิจิทัล (Digital literacy) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning skill)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs


องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์
logo agro

สีประจำคณะ

สีชมพูกลีบบัวหลวง (รหัสสี #C73D8A)

ดอกไม้ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดอกบัวหลวง

หนังสือ

สื่อการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และงานวิจัย

ฟันเฟือง

สื่อถึงการขับเคลื่อนทางด้านอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ความหมายของตราสัญลักษณ์

          เป็นการสื่อถึงบทบาทของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์อันเป็นหนึ่งเดียว

สัญลักษณ์คณะตามรูปแบบมหาวิทยาลัย PSU ONE

แบบมาตรฐาน

logo agro en

logo agro th1

แบนเนอร์ฉากพื้นหลังสำหรับการประชุมออนไลน์ (1920 x 1080 px)

Background1 Background2
 Background3  Background4
 Background5  Background6

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account