แนะนำประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์

               คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ โดยดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชาให้เป็นหน่วยงานระดับคณะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ (1) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (2)ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (3) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (4)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และ(5) สำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ในด้านบริการวิชาการคือ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารงานของคณะฯให้ไปสู่การเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง มีเอกภาพ คล่องตัว รวดเร็วและง่ายต่อการประสานงานจึงมีการจัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแยกออกจากสำนักงานเลขานุการคณะฯเป็นหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ปณิธาน

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

"Our Soul is for the Benefit of  Mankind"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นคณะชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตรของอาเซียน"

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการที่มีสมรรถนะสากล
  2. สร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการตามความต้องการของประเทศ
  3. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ค่านิยม (Core Value)

มืออาชีพ จิตสาธารณะ นำการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
  2. การวิจัยด้านการแปรรูปอาหารและการใช้วัสดุเศษเหลือจากผลผลิตในพื้นที่ภาคใต้
  3. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

กลยุทธ์

  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
  2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์
  3. เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคใต้
  4. การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

* ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2562

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ

วิดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2019

วิดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2017

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account