แนะนำประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์

               คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ โดยดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชาให้เป็นหน่วยงานระดับคณะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ (1) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (2)ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (3) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (4)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และ(5) สำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ในด้านบริการวิชาการคือ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารงานของคณะฯให้ไปสู่การเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง มีเอกภาพ คล่องตัว รวดเร็วและง่ายต่อการประสานงานจึงมีการจัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแยกออกจากสำนักงานเลขานุการคณะฯเป็นหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

วิสัยทัศน์ (Vision)

"อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

(Agro-Industry for Sustainable Development)

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการที่มีสมรรถนะสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. สร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อความยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

(Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยมหลัก (Core Values)

มืออาชีพ จิตสาธารณะ นำการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1. บุคลากรมีประสบการณ์ด้านการพัฒนากำลังคนโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

2. ความสามารถในการวิจัยด้านการแปรรูปอาหาร การใช้วัสดุเศษเหลือจากผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้

3. ระบบบริหารจัดการพันธกิจเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว

กลยุทธ์ (Corporate Strategy)

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็น Global Citizen และแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ

2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้และผลงานวิจัย

4. การเพิ่มขีดวามสามารถของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาล

* ประกาศใช้เมื่อ 1 ต.ค. 2563

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ

วิดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2020 V.1

"ภาพรวมการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร"  แนะนำโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา

วิดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2020 V.2

"จบแล้วทำงานอะไร"  แนะนำโดยนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account