.

ทีมบริหาร

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
คณบดี


รองคณบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เถวียน วิทยา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

Assoc. Prof. Dr. Santad Wichienchot
Vice Dean for Research, Innovation and International Affairs

รองศาสตราจารย์ ดร. สันทัด วิเชียรโชติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์


ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. มุทิตา มีนุ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account