.

ข่าวสารนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี

เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 18,000 บาท

ทุนการศึกษา

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (จำนวน 5 ทุนต่อปี ปีละ 18,000 บาท)
ทุนบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง (จำนวน 7 ทุนต่อปี เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาแรก และภาคการศึกษาปกติถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
ทุนกองทุนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทุน ม.ล.ประกฤติ-ทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ศิษย์เก่าอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 2 ได้แก่ ทุนทำงานเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ ทุนสนับสนุนเพื่องานทดลองในการทำปัญหาพิเศษ สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม
ทุนประเภททั่วไป (ทุนจากหน่วยงานต่างๆ) เช่น ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 28,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 28,000 บาท

ทุนการศึกษา

Scholarships Some full and partial scholarships are available to qualified students:
Songklanakarin Graduate Student Scholarship •Graduate School Research Grant
Scholarship from Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
Royal Golden Jubilee Ph.D. Grant from Thailand Research Fund (TRF)
TRF Master Research Grant
TGIST Scholarship from NSTDA •Scholarship from The Joint Program between PSU and TISTR
Teaching Assistant Scholarship •Scholarship from Palm Oil Products and Technology Research Center (POPTEC)
Scholarship from Nutraceutical and Functional Food Research and Development Center


ลิงค์ค่าธรรมเนียมการศึกษา https://reg.psu.ac.th/reg/bachelor_fee.aspx

ลิงค์ทุนการศึกษา https://student.psu.ac.th/web/home

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account