.

ข่าวสารนักศึกษา

download cer

ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี

เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 18,000 บาท

ทุนการศึกษา

1. กองทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร

2. รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม

3. ทุนทำงานแลกเปลี่ยน

4. ทุนจากแหล่งภายนอก

5. ทุนเรียนดี

ค่าใช้จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 28,000 บาท
ระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 28,000 บาท

ทุนการศึกษา 


ลิงค์ค่าธรรมเนียมการศึกษา https://reg.psu.ac.th

ลิงค์ทุนการศึกษา https://student.psu.ac.th/web

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account