.

ทำไมต้อง อ.ก. ม.อ.

banner history

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศที่จะต้องเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัลที่ไร้พรมแดน ภายใต้วิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agro-Industry for Sustainable Development)” และ พันธกิจ ดังนี้

 

1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

โดยยังคงยึดค่านิยมหลัก คือ “สามัคคี มีความสุข เชิงรุก มืออาชีพ”


          ตลอดระยะเวลาของการก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ การเรียนการสอนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากล และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ โดยสาขาวิชา Food Science and Technology และ Agricultural Sciences ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ จากการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities และ U.S. News & World Report Best Global Universities จากการสืบค้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

อ้างอิงจาก :

http://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-rankings/food-science-technology.html

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/thailand/agricultural-sciences

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account