.

ทำไมต้อง อ.ก. ม.อ.

banner history

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศที่จะต้องเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัลที่ไร้พรมแดน ภายใต้วิสัยทัศน์ “"อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ระดับสากล" (Agro-Industry for Sustainable Development to Globalization)” และ พันธกิจ ดังนี้ 

1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ระดับนานาชาติ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สู่ระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

โดยยังคงยึดค่านิยมหลัก คือ 
“มุ่งสู่ความสำเร็จ ระดับสากล ด้วยความรับผิดชอบ สู่ความเป็นเลิศ”

 

          ตลอดระยะเวลาของการก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ การเรียนการสอนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากล และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ โดยสาขาวิชา Food Science and Technology และ Agricultural Sciences ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ จากการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities และ U.S. News & World Report Best Global Universities จากการสืบค้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

อ้างอิงจาก :

http://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-rankings/food-science-technology.html

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/thailand/agricultural-sciences

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account