.

ระบบสารสนเทศทั้งหมด

ทั่วไป

PSU-Email     Group-Mail     ตารางทีมบริหาร     ตารางห้องเรียน/ประชุม/คอมพิวเตอร์/zoom     ตารางรถยนต์     แบบฟอร์ม

งานสารบรรณ

ออกเลขที่หนังสือ     Emeeting V.2     Edoc V.2     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  

งานทรัพยากรมนุษย์

MIS-DSS     TOR-ONLINE     TOR คณะ (16%)     ตรวจสอบลงเวลา      อนุมัติการเดินทาง    รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ

งานคลัง

FMIS     สวัสดิการกองทุนพนักงาน

งานพัสดุ

ตรวจสอบพัสดุ     เบิกจ่ายพัสดุ(IMS)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลประกันคุณภาพ    ระบบประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (PSAR)    CHE QA online    ระบบตรวจสอบภายใน (Auditapp)    การจัดอันดับมหาวิทยาลัย   รายงานข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ 

งานจัดการศึกษา

ระบบแจ้งงานออนไลน์    ระบบติดตามเอกสารบัณฑิต     ระบบส่งเกรด     ระบบสารสนเทศนักศึกษา     ประเมินรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      สหกิจศึกษา     สัมนา/seminar     ประกาศคะแนนสอบ    ประกาศคะแนนภาษาอังกฤษ   ระบบCourse Specifition&Report      ระบบประเมินการสอน    

งานสารสนเทศ

LMS2     Classstart     Office365     GoogleCloud

งานวิทยาศาสตร์

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ V.2     จองห้องแล็บ     ทดสอบชิม       Labsafety

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19    banner covid 19
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account