.

ระบบสารสนเทศทั้งหมด

ISSTUP2024

ทั่วไป

PSU-Email     Group-Mail     ตารางทีมบริหาร     ตารางห้องเรียน/ประชุม/คอมพิวเตอร์/zoom     ตารางรถยนต์     แบบฟอร์ม

งานสารบรรณ

ออกเลขที่หนังสือ     EmeetingV.2     EdocV.2     ค้นหาโทรศัพท์ภายใน  

งานทรัพยากรมนุษย์

MIS-DSS     TOR-ONLINE     TOR คณะ (16%)     ตรวจสอบลงเวลา      อนุมัติการเดินทาง    รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ

งานคลัง  

สวัสดิการกองทุนพนักงาน     เงินจัดสรรพัฒนาบุคลากร    

งานพัสดุ

ตรวจสอบพัสดุ     เบิกจ่ายพัสดุ(MMS)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลประกันคุณภาพ    ระบบประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (PSAR)    CHE QA online    ระบบตรวจสอบภายใน (Auditapp)    การจัดอันดับมหาวิทยาลัย   รายงานข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ 

งานกิจการนักศึกษา

 

งานการจัดการศึกษา

ระบบแจ้งงานออนไลน์    ระบบติดตามเอกสารบัณฑิต     ระบบส่งเกรด     ระบบสารสนเทศนักศึกษา     ประเมินรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      สหกิจศึกษา     สัมนา/seminar     ประกาศคะแนนสอบ    ประกาศคะแนนภาษาอังกฤษ   ระบบCourse Specifition&Report      ระบบประเมินการสอน    

งานสารสนเทศ

โปรแกรมลิขสิทธิ์ | โปรแกรมแจ้งซ่อม | โปรแกรม Zoom | customer support | SHOP IT AGRO (beta) | LMS2 | Classstart | Office365 | GoogleCloud

งานประชาสัมพันธ์

ระบบแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิทยาศาสตร์

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์V.2     จองห้องแล็บ     ทดสอบชิม      ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account