ระบบสารสนเทศ

feature img03 feature imgA feature imgA

ทั่วไป

PSU-Email     Group-Mail     ตารางทีมบริหาร     ตารางห้องเรียน/ประชุม/คอมพิวเตอร์/zoom     ตารางรถยนต์     แบบฟอร์ม     บันทึกเข้าออกอาคาร

งานสารบรรณ

ออกเลขที่หนังสือ     ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์      Emeeting     EmeetingV.2     E-doc     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน     ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์     ปฏิทินการประชุมบุคลากร     แผนรายงานความก้าวหน้าตามพันธกิจ

งานทรัพยากรมนุษย์

MIS-DSS     TOR-ONLINE     TOR-สายวิชาการ16%     ตรวจสอบลงเวลา     อนุมัติการเดินทาง     แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุน  บันทึกผลตรวจATK

งานคลัง

FMIS     สวัสดิการกองทุนพนักงาน

งานพัสดุ

ตรวจสอบพัสดุ     เบิกจ่ายพัสดุ(IMS-Beta)

งานประกันคุณภาพ

ข้อมูลประกันคุณภาพ 

งานจัดการศึกษา

ระบบติดตามเอกสารบัณฑิต     ส่งเกรด     SIS     สัมมนา     มคอ.     คะแนนสอบกลางภาค 2/2563     แบบประเมินรายวิชา     สหกิจศึกษา

งานสารสนเทศ

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ V.2     WorkfromHome      LMS2     Classstart     Office365     GoogleCloud

งานวิทยาศาสตร์

จองห้องแล็บ     ทดสอบชิม     วารสารวิจัย     Labsafety

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account