.

กิจกรรม Farewell Ceremony for GADVASU

       ตามที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจารย์ จำนวน 21 คน จาก College of Fisheries, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University ประเทศอินเดีย ได้มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) ระหว่างวันที่ 16-30 สิงหาคม 2565

       เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ Farewell Ceremony for GADVASU ณ ห้องบรรยาย 3301 กิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์) รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา) และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ ICE-SSI) และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

👉 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
👉 การแสดง Indian Cultural Show โดยนักศึกษา GADVASU และการแสดง Thai Cultural Show โดยชมรมนาฏรักษ์ ม.อ.
👉 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา GADVASU

การมาเยือนของ GADVASU ครั้งนี้เป็นโอกาสที่คณะฯ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account