.

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับจังหวัดตรัง

           เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับจังหวัดตรัง และเครือข่ายพันธกิจเพื่อสังคมของจังหวัด รวมถึงลงพื้นที่เกาะลิบง พบปะกับวิสาหกิจชุมชนเกาะลิบง เพื่อหาโจทย์วิจัยร่วมกัน โดยมี นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คุณภาวัช อ๋องเจริญกฤช ประธานประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เกาะลิบง ให้การต้อนรับในครั้งนี้

2023082801

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account